Beskrivelse av kunstverket

(Norwegian)

BAKGRUNN

Det var en gang ei lita jente som elsket Donald Duck. Da hun var 9 år, ble hun seksuelt misbrukt av sønnen til oldetanta hennes. Jenta var ofte hos familien hans for å lese tegnebøkene og spille Nintendo. Jenta husker at hun rømte ut av rommet hans. Hun visste at han hadde gjort noe upassende og forferdelig mot henne, men hun var for ung, for forsvarsløs. Hvorfor sa hun ikke ifra, spør du? Hun hadde dessverre en dysfunksjonell familie. Jenta bar byrden og avskyen i stillhet fram til hun begynte å male igjen; 25 år senere.

"Come and Play...", he said handler derfor om barndomstrauma; om det å tørre å si ifra, om å skape fred med seg sjøl, og om den vanskelige veien til helbredelse. Maleriet er en del av det pågående prosjektet 'Odyssey of Hands'.

BESKRIVELSE

Statistikk viser at 85 % av barn som overlever seksuelle overgrep sliter med psykiske utfordringer senere i livet, for eksempel angst og depresjon. 1 av 5 har prøvd å begå selvmord. Mange av dem bærer hemmeligheten om at de hadde blitt seksuelt misbrukt som barn, ofte tar de den til graven... En av grunnene er frykten for at de ikke vil bli trodd.

Mens folk vanligvis forbinder denne typen overgrep med voksne "predator", finnes det en annen kategori av gjerningsmannen: ET ANNET BARN. Dette kalles Child On Child Sexual Abuse (COCSA). COCSA er enda vanskeligere å oppdage ettersom de fleste av ofrene forblir tause siden omsorgspersoner har en tendens til å bagatellisere og avfeie det som "barn som leker". Studier viser at "ALDER 12 TIL 14 ER TIDSALDER NÅR EN UNGDOM DELTAR I SKADELIG SEKSUELL ATFERD", hvor de retter seg mot mindre og yngre barn.

Nesten 25 år senere, her er jeg å snakke ut. Dette kunstverket er en del av en lang reise mot helbredelse... Prosessen har vært veldig smertefull, men den har også gitt meg mulighet til å reflektere og vokse fram. Jeg vet ikke om jeg noen gang vil bli 100 % bra igjen --- mest sannsynlig ikke; Jeg har fortsatt tilbakeblikk --- men å slippe følelsene ut er viktig. Det gjør at jeg ikke lenger ser på meg selv som et offer, men en som har overlevd --- og i det vet jeg at jeg har den utrolige styrken og evnen til å bevege meg fremover mot positivitet- og kjærlighets vei.

Sang : Fragments (Blondie)

Originalen er signert og beskyttet med permanent varnish. Kunsttrykk er også tilgjengelig (signert; begrenset opplag). Vennligst ta kontakt hvis du er interessert i trykk istedenfor original maleri.

_____________________________

(English)

BACKGROUND

Once upon a time there was a little girl who loved Donald Duck. When she was 9 years old, she was sexually abused by her great-aunt's son. The girl was often at his family's place to read cartoons and play Nintendo. The girl remembers running out of his room. She knew he had done something inappropriate and terrible to her, but she was too young, too defenseless. Why didn't she speak up, you ask? Unfortunately she had a dysfunctional family. The girl bore the burden and disgust in silence until she began to paint again; 25 years later.

"Come and Play...", he said, is therefore about childhood trauma; about daring to speak up, about making peace with oneself, and about the difficult path to healing. The painting is part of the ongoing project 'Odyssey of Hands'.

DESCRIPTION

Statistics show that 85% of survivors of child sexual abuse had mental health problems in later life, for example anxiety and depression. 1 in 5 had tried to kill themselves... Many of the survivor adults carry the secret that they had been sexually abused as children, and sometimes they'll even take it to their grave. One of the reasons is the fear of not being trusted.

While people usually associate this kind of abuse with adult predators, there is another category of perpetrators : ANOTHER CHILD. This is called Child On Child Sexual Abuse (COCSA). COCSA is even more difficult to detect as most of the victims will remain silent since adult caregivers tend to dismiss it as "children being children". Studies show that "AGES 12 TO 14 ARE THE PEAK AGES FOR AN ADOLESCENT TO ENGAGE IN HARMFUL SEXUAL BEHAVIORS", in which they target smaller and younger children.

Almost 25 years later, here I am speaking out. This artwork is part of a long journey towards recovery. The process has been very painful, but it has also allowed me to reflect and grow. I do not know if I will ever heal 100% --- most likely not; I still have flashbacks --- but letting the emotions out is important. I see myself no longer as a victim, but a survivor --- and in that, I know I have the incredible strength and ability to move forward towards the path of positivity and love.

Song : Fragments (Blondie)

Original painting signed and protected with permanent varnish. Art prints are also available (signed; limited edition). Please do not hesitate to get in touch with me if you are interested in art print instead of the original painting.

Materialvalg

Akryl /// Pensler /// Bomullslerret

Størrelse på kunstverket

60 cm X 80 cm (Portrait Orientation)

Teknikk
Nasjonalitet
Lokasjon
Sosiale medier
Kontakt kunstner

  • Ingen kommentarer enda.
  • Legg til kommentar

    Du kan også være interessert i